หน่วยศัลยพยาธิวิทยา
เซลล์วิทยา
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
สแกนสไลด์
เซลล์พันธุศาสตร์
หนังสือพยาธิวิทยาทั่วไป
Webmaster ศูนย์คอมพิวเตอร์
10-11-2021

หนังสือพยาธิวิทยาทั่วไป

สามารถสั่งซื้อได้ที่

https://www.facebook.com/pathokku/inbox/

 

 

.