หน่วยศัลยพยาธิวิทยา
เซลล์วิทยา
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
สแกนสไลด์
เซลล์พันธุศาสตร์
หน้าหลัก

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิค ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 043-363-691 ,

อบรมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature

ภาควิชาพยาธิวิทยา จัดการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature ให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน

Increased IL-31 expression in serum and tissue protein in prurigo nodularis

ผศ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา, อ.นิพนธ์ ไชยสุริยา
Webmaster

Modification of the AJCC/UICC 8th edition staging system for intrahepatic cholangiocarcinoma: proposal for an alternative staging system from cholangiocarcinoma-prevalent Northeast Thailand

รศ.สุพินดา คูณมี, ผศ.สักการ สังฆมานนท์ อ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร, อ.ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, อ.วริษฐา คูณพรม, อ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล, อ.มาลินี ธานี
Webmaster

Investigation of gut microbiota and short-chain fatty acids in Strongyloides stercoralis-infected patients in a rural community

อ.กิตติ อินทุยศ
Webmaster

Challenges and limitation of MTAP immunohistochemistry in diagnosing desmoplastic mesothelioma/sarcomatoid pleural mesothelioma with desmoplastic features

อ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล
Webmaster

The Impact of Pre-analytical Quality Initiatives on Cholangiocarcinoma Diagnostics in Thailand

รศ.สุพินดา คูณมี, ผศ.สักการ สังฆมานนท์ อ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร, อ.ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, อ.วริษฐา คูณพรม, อ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล, อ.มาลินี ธานี
Webmaster

เปิดรับสมัคร

Posted: 02-05-2023
By: Webmaster

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการทางพยาธิวิทยา และโครงการวิจัย

Posted: 15-03-2022
By: Webmaster

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2

Posted: 05-01-2022
By: Webmaster

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศกึษา 2565 รอบที่ 2

Posted: 21-12-2021
By: Webmaster

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

Posted: 15-12-2021
By: Webmaster

รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

Posted: 15-12-2021
By:

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์

Posted: 15-12-2021
By: Admin

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 รอบที่ 1

Posted: 09-11-2021
By: Webmaster

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามโดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้แล้วกด ส่งข้อความ

กรุณากรอกระบุชื่อของท่าน

กรุณาระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้อง (Invalid an email)

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกข้อความที่ต้องการติดต่อ