หน่วยศัลยพยาธิวิทยา
เซลล์วิทยา
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
สแกนสไลด์
เซลล์พันธุศาสตร์
หน้าหลัก

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิค ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 043-363-691 ,

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 Video 1: ความในใจจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

หน้าหลัก

Curcumin-loaded nanocomplexes: Acute and chronic toxicity studies in mice and hamsters

อ.กิตติ อินทุยศ, ผศ.เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล และ รศ.ชวลิต ไพโรจน์กุล
Webmaster

High monopolar spindle 1 is associated with short survival of cholangiocarcinoma patients and enhances the progression via akt and stat3 signaling pathways.

ผศ.เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล และ รศ.ชวลิต ไพโรจน์กุล
Webmaster

Tumor metabolism and associated serum metabolites define prognostic subtypes of Asian hepatocellular carcinoma

รศ.ชวลิต ไพโรจน์กุล
Webmaster

Aberrant GLUT1 expression is associated with carcinogenesis and progression of liver fluke-associated cholangiocarcinoma.

ผศ.สักการ สังฆมานนท์
Webmaster

Solid dispersion improves release of curcumin from nanoparticles: Potential benefit for intestinal absorption

อ.กิตติ อินทุยศ และ รศ.ชวลิต ไพโรจน์กุล
Webmaster

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามโดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้แล้วกด ส่งข้อความ

กรุณากรอกระบุชื่อของท่าน

กรุณาระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้อง (Invalid an email)

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกข้อความที่ต้องการติดต่อ