หน่วยศัลยพยาธิวิทยา
เซลล์วิทยา
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
สแกนสไลด์
เซลล์พันธุศาสตร์
หน้าหลัก

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิค ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 043-363-691 ,

อบรมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature

ภาควิชาพยาธิวิทยา จัดการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature ให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน

Increased IL-31 expression in serum and tissue protein in prurigo nodularis

ผศ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา, อ.นิพนธ์ ไชยสุริยา
Webmaster

Modification of the AJCC/UICC 8th edition staging system for intrahepatic cholangiocarcinoma: proposal for an alternative staging system from cholangiocarcinoma-prevalent Northeast Thailand

รศ.สุพินดา คูณมี, ผศ.สักการ สังฆมานนท์ อ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร, อ.ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, อ.วริษฐา คูณพรม, อ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล, อ.มาลินี ธานี
Webmaster

Investigation of gut microbiota and short-chain fatty acids in Strongyloides stercoralis-infected patients in a rural community

อ.กิตติ อินทุยศ
Webmaster

Challenges and limitation of MTAP immunohistochemistry in diagnosing desmoplastic mesothelioma/sarcomatoid pleural mesothelioma with desmoplastic features

อ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล
Webmaster

The Impact of Pre-analytical Quality Initiatives on Cholangiocarcinoma Diagnostics in Thailand

รศ.สุพินดา คูณมี, ผศ.สักการ สังฆมานนท์ อ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร, อ.ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, อ.วริษฐา คูณพรม, อ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล, อ.มาลินี ธานี
Webmaster

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามโดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้แล้วกด ส่งข้อความ

กรุณากรอกระบุชื่อของท่าน

กรุณาระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้อง (Invalid an email)

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกข้อความที่ต้องการติดต่อ