ตารางสอนวิชา 365 330: General Pathology 2(2-0-0)
สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2552

 

สถานที่: DT 2                                                                                                 อาจารย์ประจำวิชา  ผศ.นันทยา  คุณาธิปพงษ์/
วัน เวลา  : พุธ  08.00-10.00 น.                                                                                                      อ.สมาน  เลืองวัฒนะวนิช

วัน /เดือน /ปี

เวลา

หัวข้อบรรยาย

อาจารย์

28 ตุลาคม 2552

08.00 – 09.00

แนะนำวิชา (1)

นันทยา

28 ตุลาคม 2552

09.00 – 10.00

เซลล์และโรคในระดับเซลล์ (3)

ชาตรี

4 พฤศจิกายน 2552

08.00 – 10.00

11พฤศจิกายน 2552

08.00 – 10.00

การอักเสบและการซ่อมแซม  (3)

สมาน

18 พฤศจิกายน 2552

08.00 – 09.00

18 พฤศจิกายน 2552

09.00 – 10.00

การปรับตัวของเซลล์ (2)

เอมอร

25 พฤศจิกายน 2552

08.00 – 09.00

25 พฤศจิกายน 2552

09.00 – 10.00

ความผิดปกติของสารน้ำและการไหลเวียนเลือด (3)

นันทยา

2 ธันวาคม 2552

08.00 – 10.00

9 ธันวาคม 2552

08.00 – 10.00

โรคสืบเนื่องจากภูมิคุ้มกัน (3)

บรรจบ

16 ธันวาคม 2552

08.00 – 09.00

23 ธันวาคม 2552 / 08.00-11.30 น.  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สอบกลางภาค: แนะนำวิชา –  โรคสืบเนื่องจากภูมิคุ้มกัน

30 ธันวาคม 2552

08.00 – 10.00

เนื้องอกและมะเร็ง  (3)

ชาตรี

6 มกราคม 2553

08.00 – 09.00

 6 มกราคม 2553

09.00 – 10.00

โรคติดเชื้อ (3)

สุรชาติ

13 มกราคม 2553

08.00 – 10.00

20 มกราคม 2553

08.00 – 10.00

โรคพันธุกรรม (3)

อรอนงค์

27 มกราคม 2553

08.00 – 09.00

3 กุมภาพันธ์ 2553

08.00 – 10.00

โรคสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อม (2)

ศักดา

10 กุมภาพันธ์ 2553

08.00 – 10.00

ความผิดปกติจากโภชนาการ (2)

ณัฐชา

22 กุมภาพันธ์ 2553  / 08.00-11.30 น. 
สอบปลายภาค:  เนื้องอกและมะเร็ง  – ความผิดปกติจากโภชนาการ