กำหนดการประชุมวิชาการสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย (IAP) ครั้งที่ 2/2553

วันที่ 8-10 ธันวาคม 2553

ห้องประชุมมิตรภาพและสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2553

8.30 - 9.30             ลงทะเบียน

9.30 – 9.45            พิธีเปิด

9.45 – 10.15          Workshop Bone  Pathology :   (ห้องมิตรภาพ ชั้น 3)

ศ.นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10.15 – 10.25       coffee break

10.25 - 12.00        เฉลย Case Bone Pathology   (ห้อง CAI ชั้น 6)

ศ.นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.จุมพล มิตรชัย  ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นพ.ชัช สุมานนท์  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.พญปรารถนา เชาว์ชื่น ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.00 –13.00        Lunch / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย (ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3)

13.00 –14.00        Pathogenesis  of  Liver Fluke Induced Cholangiocarcinoma: An update (ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3)

รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.00 –14.15        coffee break

14.15 –16.30        Cholangiocarcinomas : The good, the bad and the ugly  (ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3)

                                รศ.นพ.ชวลิต ไพโรจน์กุล ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.เอก ปักเข็ม  ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.30 -17.30         IAP Congress 2010 at Sao Paolo  (ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3)

พญ.ศุภดา ชูศักดิ์ตระกูล

19.00-21.00          Welcome party    (ห้องประชุมมิตรภาพ)

 

วันที่ 9  ธันวาคม 2553

8.30 – 9.00            ลงทะเบียน

9.00 –10.15           Pathology of Tropical Infectious Disease  (ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3)

Prof. Yutaka  Tsutsumi from Fujita Health University School of Medicine Japan  

10.15-10.30          coffee break

10.30-12.00          Practical approach to Liver Biopsy Interpretation  (ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3)

Prof. Zu Hua Gao from Calgary Canada

12.00 -13.00         Lunch (นอกสถานที่ ห้องอาหารแซบนัวครัวอิสาน)

14.00-17.00         ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชมสถานที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น

18.00 -                   อาหารเย็นที่ร้าน T-bone steak

วันที่ 10 ธันวาคม 2553

08.00-16.00         ทัศนศึกษานอกสถานที่ย้อนรอยเส้นทางการประชุมคณะรัฐมนตรี APEC   จังหวัดกาฬสินธุ์

17.00                      รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน......   /  ส่งขึ้นเครื่อง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ